За нас

ТЕХНОМАШПРОГРЕС ООД (ТМП) е наложила се модерна компания в областта на строителството. Тя е специализирана в строително-монтажни, строително-ремонтни, инсталационни и довършителни дейности както на промишлени сгради и съоръжения така и на обекти от гражданското строителство.

От своето създаване през 1992 година до днес ТМП е събрала богат опит не само на българския, но и на международния пазар. Освен с необходимия опит, ТМП разполага с материално-технически ресурси, интелектуален потенциал и работна сила за самостоятелна работа. Обектите на ТМП са обезпечени с банкови гаранции от първокласни български и международни банки.

Развитието на компанията през последните години е обусловено от развитието на строителството и технологиите в България, но и от дългогодишния опит на висшия мениджмънт. Компанията е привлякла в състава си едни от най-добрите специалисти в сектора и осъществява своите дейности по международно утвърдени стандарти и норми.

Всички тези предпоставки позволяват на ТЕХНОМАШПРОГРЕС успешно да се справя с големи и сложни обекти и напълно да удовлетворява очакванията на своите клиенти и партньори, предлагайки отлично качество за определените срокове на изпълнение.

ТМП е активен член на Камарата на строителите в България (КСБ) и притежава удостоверения за извършване на всички видове строителство от I-ва до V-та група, включително и всички категории.

В стремежа си да отговаря на непрекъснато повишаващите се изисквания за високо качество на работа, ТМП е внедрила, развива и поддържа Система за управление на качеството (СУК). Сертификатът на ТМП за европейски стандарт на качество ISO 9001:2015 е с регистрационен номер 32979/15/S.

Във фирмата е внедрена и сертифицирана система за безопасни условия на труда BS ОHSAS 18001:2007 и опазване на околната среда ISO 14001:2015.

Организацията на ТМП гарантира възможно най-високата степен на сигурност, както за опазване на фирмената информация, така и тази на нашите клиенти. Осигуряваме  непрекъсваемост на бизнеса си чрез внедрената система за управление на сигурност на информацията по ISO/IEC 27001:2013

ТЕХНОМАШПРОГРЕС ООД притежава също така лиценз за поддръжка, ремонт и преустройство на:

  • тръбопроводи за пара и гореща вода;
  • съдове, работещи под налягане;
  • парни и водогрейни котли с високо налягане;
  • газови съоръжения;

I. Специалисти

ТМП разполага с около 90 души изпълнителски и инженерно-технически персонал с висока квалификация и професионална подготовка. Персоналът на компанията притежава необходимите сертификати и атестати за своята дейност. Добре развитият екипен принцип при изпълнение на задачите е един от основните фактори, гарантиращ високото качество и бързото изпълнение на извършваните дейности. В компанията успешно се развива и функционира система за управление на човешките ресурси. Чрез нея се постига интегриране на личните цели на всеки специалист и работник с общата бизнес стратегия на компанията.

Компанията води целенасочена политика за наемане и обучение на млади кадри, на които се осигуряват необходимите условия за професионална реализация и развитие. Осъществяват се програми, насочени към квалификация и тясна специализация за изпълнение на конкретни задачи, насочени към усъвършенстване и мотивация на целия персонал. Системата за управление на човешките ресурси се развива като добра вътрешно фирмена практика, която гарантира високо качество при реализацията на отговорни проекти от компанията.

II. Опит

ТМП изпълнява широк спектър от дейности в сферата на строителството. Компанията е изпълнила множество значими обекти в областта на промишленото, общественото и жилищното строителство, както и редица инфраструктурни проекти.

ТМП е една от утвърдените в България компании в областта на промишленото строителство. Съчетавайки професионализма на своите служители със съвременната техника и технологии, висококачествени материали и високопроизводителна механизация, ТМП предлага отличен краен продукт.

Нагоре